Nový IOS 7, ako bude vyzerať ?

13. 05. 2013

Pos­led­né týž­dne sa ve­ľa ho­vo­rí o ďal­šej ver­zii ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS. App­le údaj­ne plá­nu­je kom­plet­nú zme­nu gra­fic­ké­ho di­zaj­nu a z dô­vo­du do­kon­čo­va­cích prác pri­jí­ma ďal­ších za­mes­tnan­cov.

iOS 7 je pre spo­loč­nosť dô­le­ži­tým kro­kom, kto­rý má opäť zís­kať zá­ujem pou­ží­va­te­ľov. Ako bu­de ope­rač­ný sys­tém (mož­no) vy­ze­rať, vám pred­sta­ví pril­ože­né vi­deo.

Vi­deo vy­ro­bi­la di­gi­tál­na agen­tú­ra Simp­ly Zes­ty, kto­rá pri je­ho tvor­be vy­chá­dza­la z dos­tup­ných neo­fi­ciál­nych in­for­má­cii.

Vi­di­teľ­né zme­ny v tva­re ikon ap­li­ká­cii, ale aj v sa­mot­nom pou­ží­va­teľ­skom roz­hra­ní po­nú­ka­jú svie­ži poh­ľad na ope­rač­ný sys­tém, kto­rý je čias­toč­ne in­špi­ro­va­ný ap­li­ká­cia­mi tre­tích strán. No­vý vzhľad ka­len­dá­ru pri­po­mí­na ap­li­ká­ciu Sun­ri­se, po­ča­sie sa vďa­ka mi­ni­ma­lis­tic­ké­mu di­zaj­nu po­do­bá na webo­vú ap­li­ká­ciu Fo­re­cast.


Formuláre